تن زغال سنگ می تواند تولید برق از حد تعداد خاکستر بادی